Käimasolevad projektid

Projektid

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Eestis ja Lätis

12:02 15. juuni 2017

Kontakt: Eliisa Saksing Eliisaroheline.ee

Eestlased ja lätlased on oma kommete, ajaloo, traditsioonide, arusaamade ja kultuuri poolest väga sarnased. Selle tõttu on mõttekas sama eesmärgi nimel tegutseda mõlemas riigis korraga.

Eesti-Läti ühisprojekti „Keskkonnasõbralikud avalikud üritused“ laiemaks eesmärgiks on tõsta teadlikkust keskkonnasõbralikest käitumisviisidest, aga kitsamalt keskendutakse jäätmete vähendamise ning energia säästmisega seotud teemadele. Sihtgrupiks on aktiivsed noored ning täiskasvanud, kes osalevad avalikel üritustel.  Avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks töötatakse mitmel rindel: interaktiivsed ja informatiivsed tegevused festivali külastajatele, kohtumised ja konsultatsioonid nii festivali korraldajate kui teenusepakkujatega ning riikidevahelise kogemuse jagamine.

Arvestades, et avalikud üritused võivad olla väga erineva iseloomuga, alustades suurtest vabaõhufestivalidest (muusika-, teatri-, linnafestivalid suviti), konverentsidest ning lõpetades erinevate sisetingimustes toimuvate töötubadega, oleme valinud projekti jaoks mitmed näidisüritused: muusikafestival Positivus, Viljandi Folk, sisetingimustes toimuv Õpilaste Teadusfestival Tartus ning konverents Valmieras.

Eesti ja Läti projektipartnerite erinevad kogemused, oskused ja teadmised projektide elluviimisel annavad ühisprojekti puhul hea võimaluse teineteist täiendada, üksteiselt õppida ning jagada kogetut teiste avalikke üritusi korraldavate organisatsioonidega.

 

Projekti kestvus: märts 2017-oktoober 2018

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu fondi Eesti-Läti programm 2014-2020

School of Sustainability

14:58 16. juuni 2017

2015. oli Euroopas arengukoostöö aasta, mil Friends of the Earth alustas projektiga, mille nimeks School of Sustainability. Projekti kestvuseks on kolm aastat ning projektist võtavad osa 23 erinevat gruppi, kes esindavad mingit piirkonda/riiki. Projekti eesmärgiks on levitada teadmisi ja kriitilist mõtlemist vaesuse, õigluse, meid ümbritseva süsteemi (majanduslik, sotsiaalne, keskkond) ja jätkusuutlike eluviiside teemal. Eeskujuks on võetud Ladina-Ameerikas aastakümneid toimiv süsteem (Escuela de la Sustentabilidad), kus kogukonnad tulevad kokku ja arutlevad, lavastavad teatrina või väljendavad kunstina oma probleeme, püüdes leida üheskoos lahendusi ja saades teineteiselt tuge.

Projekti nimi võib otse eesti keelde tõlgituna kõlada eksitavalt, kuna tegemist pole kooliga selle traditsioonilises mõttes – pigem just vastupidi. Eesmärgiks on kasutada erinevaid publikut ja kogukonda kaasavaid meetodeid - sest valitseb usk, et suure tõenäosusega igaüks meist teab midagi, millega panustada lahenduse leidmisesse. Seminari läbiviijal võiks olla teemast pigem teadliku moderaatori kui klassikalises mõttes ülevalt alla õpetaja roll. Nii üritamegi iga seminari puhul koostöös valdkonna eksperdiga suurendada publiku osalust üritusel ja anda võimalusi kaasarääkimiseks.

Arenguküsimustes keskendutakse keskkonnaõig(l)usele ning teadmisi antakse edasi kasutades mitteformaalseid haridusmeetodeid. Projekti jooksul toimub mitmeid rahvusvahelisi partnerkohtumisi, mille  raames vahetatakse teadmisi, oskuseid ja kogemusi. Tänu kokkusaamistel omandatule saab iga osaleja koduriiki naastes viia iseseisvalt läbi kaasavaid avalikke üritusi, kus erinevate tegevuste kaudu saadakse rohkem teadmisi globaalsete teemade kohta, nagu seda on ülemaailmne vaesus, õig(l)us, kliimamuutused, globaalne tarbimine, migratsioon jms.

Eestis toimuvad antud projekti raames mitmed avalikud seminarid, nii Tallinnas kui Tartus Rohelise Tee Õhtu ürituste all (mitte kõik Rohelise Tee Õhtu üritused ei kuulu selle projekti alla). Lisaks ka kaks suvekooli noortele 2016. ja 2017. aastal. Igakuiselt leiab globaalsete teemade kohta artikleid ja lugemissoovitusi infokirjast (v.a suvel), kodulehelt ning Facebooki uudisvoost.

Projekti toetab Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Eesti Roheline liikumine tänab Euroopa Liitu rahalise abi eest. Ürituste sisu ja materjalid on Eesti Rohelise Liikumise ainuvastutus ega peegelda Euroopa Liidu arvamust. Euroopa Liitu ei saa võtta vastutusele antud ürituse sisu ja materjalide kasutamise eest.

 

Rohelise Tee Õhtu

13:34 21. oktoober 2014

Rohelise Tee Õhtute näol on tegemist keskkonnateemaliste aruteluõhtute sarjaga, mille keskmes on teemad, mida tutvustavad vastava ala eksperdid viisil, mis näitab osavõtjatele keskkonnateemade läbipõimitust nende igapäevaelus tehtavate valikute ning otsustega.

Sündmuse formaat tuleb 1989. aastal ühes Põhja-Londoni pubis alguse saanud juhuslikust keskkonnateadliku sõpruskonna kohtumisest, mida 1990. aastal hakatigi kutsuma nimega Green Drinks (www.greendrinks.org).

Kohtumised järgivad ideed, et need on avatud kõigile, kellele läheb korda keskkond ja kes on valmis avaldama oma arvamust roheteemadel. Kogunemised toimuvad kokkuleppeliselt kord kuus. Iseorganiseerunud kodanikualgatuse korras on see formaat haaranud tänaseks hetkeks võrgustikku 636 linna üle maailma.

Eestis alustati sedalaadi kogunemistega 2011. aasta aprillis Rohelise Tee Õhtu nime all. Kohtumistel on arutletud selliste teemade üle nagu Rail Balticu ehitamine, Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõjud, ökotsiid Euroopas, Eesti Keskkonnaühenduste Koja tegemised, keskkonnaajakirjandus, Tartu Maheaia tegemised jpm põnevat.

Täpsemat infot ürituste kohta leiab Rohelise Tee Õhtu Facebooki lehelt.

Rohelise Tee Õhtuid korraldab Eesti Roheline Liikumine koostöös Tartu loodusmajaga. Teeõhtuid toetavad Tartu linn ja Põhjala Teetalu.